บรรณาธิการ | Editor

Ph.D. Kreangkrai Kirdsiri, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Na Phra Lan Rd., Phra Nakorn, Bangkok, 10200, Thailand

บรรณาธิการ

อ.ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ

คณะที่ปรึกษา

Nopadon Thungsakul, Faculty of Architecture Khon Kaen University, Thailand