คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์การเมืองหลัง 2475 ผ่านสถาปัตยกรรม “อำนาจ”

  • สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

The People’s Party Celebrates the Constitution: Political History after 1932 through the Architecture of “Power”

Sunon Palakavong Na Ayudhya
Assistant Professor, Faculty of Architecture, Silpakorn University


How to Cite
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาส. (1). คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์การเมืองหลัง 2475 ผ่านสถาปัตยกรรม “อำนาจ”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 24, 227. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/45065
Section
บทความปริทัศน์ | Review Article

Most read articles by the same author(s)