ประวัติวัดพระศรีมหาธาตุ

  • กองบรรณาธิการ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

ไม่มีบทคัดย่อ
How to Cite
-ก. (1). ประวัติวัดพระศรีมหาธาตุ. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 9, 45. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46951
Section
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย | History of Architecture and Thai Architecture