[1]
ปรียวนิตย์ณ. 1. การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชนชั้นนำสยาม. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment. 28, (1), 347.