ปรียวนิตย์ณ. (1). การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชนชั้นนำสยาม. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 28, 347. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44968