ปรียวนิตย์ณ. การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชนชั้นนำสยาม. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, v. 28, p. 347, 11.