บุณยฤทธิกิจส. (1) “หลังคาใบไม้ในประเทศไทย”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 28, p. 283. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44908 (Accessed: 7December2019).