ปรียวนิตย์ณ. (1) “การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชนชั้นนำสยาม”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 28, p. 347. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44968 (Accessed: 18August2019).