-, - (1) “ปกหน้า, คำนำ (Forward),รายชื่อผู้เขียนบทความ”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 11. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46761 (Accessed: 22January2020).