-ก. (1) “ประวัติและผลงาน”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 9, p. 1. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46884 (Accessed: 12December2019).