-, - (1) “ปกหน้า, คำนำ (Forward),รายชื่อผู้เขียนบทความ”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 8. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46887 (Accessed: 20January2020).