-พ. (1) “หัวข้อการสอนและการเรียนในทางศิลปแบบไทย”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 9, p. 33. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46945 (Accessed: 7December2019).