-ก. (1) “หอระฆังวัดพระศรีมหาธาตุ”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 9, p. 108. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46959 (Accessed: 19January2020).