-ก. (1) “ประวัติวัดยานนาวา”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 9, p. 125. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46961 (Accessed: 16December2019).