[1]
บุณยฤทธิกิจส., “หลังคาใบไม้ในประเทศไทย”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, vol. 28, p. 283, 1.