[1]
ภิรมย์รื่นส., “การค้นหาทฤษฎีการวางผังออกแบบ จัตุรัสและลานหน้าอาคาร”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, vol. 28, p. 321, 1.