[1]
ปรียวนิตย์ณ., “การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชนชั้นนำสยาม”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, vol. 28, p. 347, 1.