[1]
-ก., “ประวัติและผลงาน”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, vol. 9, p. 1, 1.