[1]
-ก., “หอระฆังวัดพระศรีมหาธาตุ”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, vol. 9, p. 108, 1.