[1]
-ก., “ประวัติวัดยานนาวา”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, vol. 9, p. 125, 1.