1.
บุณยฤทธิกิจส. หลังคาใบไม้ในประเทศไทย. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment [Internet]. 1 [cited 10Dec.2019];28:283. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44908