1.
ภิรมย์รื่นส. การค้นหาทฤษฎีการวางผังออกแบบ จัตุรัสและลานหน้าอาคาร. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment [Internet]. 1 [cited 7Dec.2019];28:321. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44929