1.
ปรียวนิตย์ณ. การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชนชั้นนำสยาม. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment [Internet]. 1 [cited 18Aug.2019];28:347. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44968