1.
- -. ปกหน้า, คำนำ (Forward),รายชื่อผู้เขียนบทความ. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment [Internet]. 1 [cited 23Jan.2020];11. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46761