1.
-ก. ประวัติและผลงาน. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment [Internet]. 1 [cited 9Dec.2019];9:1. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46884