วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 

NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture 

ฉบับที่ 16 เล่มที่ 1 (2019): มกราคม - มิถุนายน 2562  กำหนดออกภายในเดือนมิถุนายน ปี 2562

เปิดรับพิจารณาบทความ

- เปิดรับต้นฉบับ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

- ปิดรับต้นฉบับ  15 กุมภาพันธ์ 2562

- แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  31 มีนาคม 2562

- ตีพิมพ์วารสาร  ภายในเดือนมิถุนายน 2562