วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560
ISSN 2286-8860
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Published: 2018-03-09