วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561
ISSN 2286-8860
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Published: 2018-06-21