วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561
ISSN 2286-8860
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Published: 2018-12-31