NIDA Development Journal: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

     วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการที่มีคุณภาพสูง ผ่านการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งบทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและมีความทันสมัย การตีพิมพ์เปิดรับบทความพิจารณาทางด้านนโยบาย การบริหาร และการพัฒนา กองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ยินดีรับพิจารณาผลงานวิชาการ บทความวิจัย บทความ บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ

     The NIDA Development Journal (NDJ) publishes manuscripts that describe or synthesize research of direct relevance to development administration. Its main objective is to publish high quality, peer-reviewed papers using at least two referees that have not previously been published and that reflect the latest research in the area of policy, administration and development. The editors welcome a wide range of academic papers, including research articles, review articles, and book reviews.


Journal Homepage Image

     วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA Development Journal เป็นวารสารรายไตรมาส รับบทความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กำหนดการออกวารสาร

ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) 

ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 

ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 

ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 

Publication Frequency

Issue 1: January-March 

Issue 2: April-June

Issue 3: July-September

Issue 4: October-December

 

กรุณาดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มการเสนอบทความ และแนบมาพร้อมต้นฉบับบทความ 

ดาวน์โหลด(PDF)ดาวน์โหลด(Ms word)


Please download and fill the submission form and attach with the manuscript  PDF , Ms word


คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ดาวน์โหลด(PDF), ดาวน์โหลด(Ms word)


Recommendations for the Submission of Papers for Publication in NIDA Development Journal  PDFMs word 

หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งบทความ

  • ค่าธรรมเนียมการส่งบทความภาษาไทย บทความละ 2,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการส่งบทความภาษาอังกฤษ บทความละ 3,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งบทความ

 

Publication Fee (per Applicant per Article) : 3000 Bath


 

Indexed in tci   aci-logo_104

Announcements

 

สืบค้นวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) ฉบับย้อนหลัง

 

สามารถสืบค้นวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) ฉบับย้อนหลัง

 ปีที่ 1 - ปีที่ 53  ได้ที่ click-here-button_small_53

ปีที่ 46 - ปัจจุบัน ได้ที่ 

cover_issue_3030_en_us_350

 
Posted: 2016-04-21
 
More Announcements...

Vol 57, No 1 (2560): วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA DEVELOPMENT JOURNAL ปีที่ 57 ฉบับที่ 1/2560

Table of Contents

Articles

การให้เกียรติที่สะท้อนผ่านคําขึ้นต้นและคําลงท้ายในการกราบบังคมทูลต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในราชาศัพท์ไทย pdf
สุวดี นาสวัสดิ์, กิ่งกาญจน เทพกาญจนา
ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการที่ดินตนเอง: บทสะท้อนต่อแนวคิดการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ pdf
ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์, นุชจรี ศิริชัย, ธีระ ปาลเปรม, ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ
บทบาทที่แท้จริงของกฎหมายสิทธิบัตรกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศไทย pdf
ปุ่น วิชชุไตรภพ
การบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนที่มีชายแดนติดประเทศลาว พม่า และกัมพูชา เมื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 pdf
อรทัย ศรีทองธรรม, สุภาภรณ์ สงค์ประชา, วิศิษฐ์ สงวนวงศ์วาน, สุวารี เจริญมุขยนันท์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการองค์ความรู้ การมีอุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง ความสามารถในการทำบัญชีครัวเรือน การจัดการฟาร์มข้าวอินทรีย์ ความสำเร็จของ การจัดการฟาร์มข้าวอินทรีย์ และความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดยโสธร pdf
นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวของไทย ที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน pdf
พัทรียา หลักเพ็ชร
ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน: กรณีศึกษา ตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา pdf
มนตรี เกิดมีมูล
การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน pdf
สุมาลี สันติพลวุฒิ, เกวลิน มะลิ
ความมั่นคงทางอาหาร: สิ่งบ่งชี้ต่างวัฒนธรรมในสังคมไทย
สุพรรณี ไชยอำพร