การเปรียบเทียบรูปแบบ แนวทาง: การเปิดเผยข้อมูลและการจัดทำรายงานความยั่งยืน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร

ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร

Abstract


การเปรียบเทียบรูปแบบ แนวทาง การเปิดเผยข้อมูล และการจัดทำรายงานความยั่งยืนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้งบการเงินต่อการเปิดเผยข้อมูลและการจัดทำรายงานความยั่งยืน ทั้งรูปแบบการรายงานเชิงเนื้อหา ขอบเขต และตัวชี้วัด และการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ แนวทางการรายงานของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร พบว่า หลักการรายงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของการรายงาน ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และกลุ่มอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลองค์กร ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET 100 Index มีค่าเฉลี่ยในการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน และในเว็บไซต์มากกว่าบริษัทนอกกลุ่ม SET Index อีกทั้งจำนวนบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูล บริษัทในกลุ่ม SET 100 Index มีสัดส่วนร้อยละสูงกว่าทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรม

Keywords


การเปิดเผยข้อมูล รายงานความยั่งยืน การพัฒนาความยั่งยืน กลุ่มอุตสากรรมธุรกิจการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2014 NIDA Development Journal: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

NIDA Development Journal

Research Center, National Institute of Development Administration (NIDA)

118 Seri Thai Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND

Tel: +66 2 727 3315, +66 2 727 3022, 66 2 727 3298

Fax: +66 2 375 8972

Email: journal@nida.ac.th  journal_nida@hotmail.com 

Home page: http://journal.nida.ac.th