ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารเศรษฐกิจ Sufficiency Economy Philosophy and Economic Management

ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

Abstract


     บทความนี้กล่าวถึงการบริหารเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งการเจริญเติบโตในระยะยาวอย่างมีคุณภาพ  การบริหารจัดการปัจจัยทุนสี่ประเภทอันได้แก่ ทุนกายภาพ ทุนมนุษย์ ทุนธรรมชาติ และทุนสังคมจึงมีความสำคัญมาก  การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล  มีภูมิคุ้มกัน ประกอบกับหลักคุณธรรมและความรู้ มาใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยทุนทั้งสี่จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง  ในด้านความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น  ภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  เนื่องจากบทเรียนวิกฤติเศรษฐกิจในปี 1997-1998 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยขาดความพอประมาณ ความรู้ ความรอบครอบและคุณธรรม  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับภาครัฐที่จะกำหนดนโยบายการบริหารเศรษฐกิจภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้บรรลุความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพของประชาชน 


Keywords


ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2014 NIDA Development Journal: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

NIDA Development Journal

Research Center, National Institute of Development Administration (NIDA)

118 Seri Thai Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND

Tel: +66 2 727 3315, +66 2 727 3022, 66 2 727 3298

Fax: +66 2 375 8972

Email: journal@nida.ac.th  journal_nida@hotmail.com 

Home page: http://journal.nida.ac.th