การจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในบริษัทที่ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2551 และบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต การทำงานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เกษศิรินทร์ ไชยสงคราม, บุษยา วีรกุล

Abstract


งานวิจัยนี้ศึกษาการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในองค์การธุรกิจของไทย โดยเลือกศึกษาองค์การธุรกิจจำนวนสองกลุ่ม ได้แก่ 1) บริษัทที่ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม จำนวนสี่องค์การ และ 2) บริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวนสี่องค์การ   การเก็บรวบรวมข้อมูลทำโดยการสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสารและเว็บไซต์ของบริษัท ผลการศึกษาพบว่า องค์การทั้งสองกลุ่มมีการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานที่สอดคล้องกับคำนิยามและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทำงานในบริบทของแต่ละกลุ่ม  โดยมีความแตกต่างของการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานใน  3 ประเด็นหลัก ดังนี้คือ 1) ปัจจัยสำคัญในการนำแนวคิดคุณภาพชีวิตการทำงานมาใช้ในองค์การ  2) รูปแบบการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน และแนวทางการดำเนินงาน และ 3) การรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานและการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน   ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้ คือ รัฐบาลควรมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานให้ได้รับความสนใจจากองค์การธุรกิจต่าง ๆ เพื่อทำให้การจัดการเรื่องคุณภาพชีวิตในที่ทำงานมีผลทางการปฏิบัติในองค์การมากขึ้น


Keywords


คุณภาพชีวิตการทำงาน; การจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน; องค์การธุรกิจไทย

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2014 NIDA Development Journal: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

NIDA Development Journal

Research Center, National Institute of Development Administration (NIDA)

118 Seri Thai Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND

Tel: +66 2 727 3315, +66 2 727 3022, 66 2 727 3298

Fax: +66 2 375 8972

Email: journal@nida.ac.th  journal_nida@hotmail.com 

Home page: http://journal.nida.ac.th