วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการที่มีคุณภาพสูง ผ่านการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งบทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและมีความทันสมัย การตีพิมพ์เปิดรับบทความพิจารณาทางด้านนโยบาย การบริหาร และการพัฒนา กองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ยินดีรับพิจารณาผลงานวิชาการ บทความวิจัย บทความ บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ

     The NIDA Development Journal (NDJ) publishes manuscripts that describe or synthesize research of direct relevance to development administration. Its main objective is to publish high quality, peer-reviewed papers using at least two referees that have not previously been published and that reflect the latest research in the area of policy, administration and development. The editors welcome a wide range of academic papers, including research articles, review articles, and book reviews.

Vol 58 No 4 (2018): วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA DEVELOPMENT JOURNAL ปีที่ 58 ฉบับที่ 4/2018

View All Issues

     วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA Development Journal เป็นวารสารรายไตรมาส รับบทความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กำหนดการออกวารสาร

ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) 

ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 

ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 

ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 

Publication Frequency

Issue 1: January-March 

Issue 2: April-June

Issue 3: July-September

Issue 4: October-December

 

กรุณาดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มการเสนอบทความ และแนบมาพร้อมต้นฉบับบทความ 

ดาวน์โหลด(PDF)ดาวน์โหลด(Ms word)

 

Please download and fill the submission form and attach with the manuscript  PDF Ms word

 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ดาวน์โหลด(PDF), ดาวน์โหลด(Ms word)

 

Recommendations for the Submission of Papers for Publication in NIDA Development Journal  PDF,  Ms word 

หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งบทความ

  • ค่าธรรมเนียมการส่งบทความภาษาอังกฤษ บทความละ 3,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งบทความ

 

Publication Fee (per Applicant per Article)

For English article 3000 Bath

 

 

Indexed in tci   aci-logo_104