Published: 2018-02-20

Lessons Learned for Small-Scale Fishers in Performance of Green Aquatic Animal Business and Aquatic Animal Restoration in Seagrass Beds of Koh Muk Community, Trang Province

ณัฐทิตา โรจนประศาสน์, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย, อภิรักษ์ สงรักษ์, บุญครื้น พรเดชอนันต์, ดาวรรณ สันหลี, สมศักดิ์ แซ่ตั้น, ถิรธนา ชุมแสงศรี

174-196