Focus and Scope

ประเภทของของผลงานที่ตีพิมพ์ ได้แก่ บทความงานวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ ซึ่งมีสาขาวิชาที่เกี่ยวกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์  นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ/การตลาด  ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา รวมไปถึงด้านสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ป็นต้น

Peer Review Process

กองบรรณาธิการ เตรียมต้นฉบับจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ (peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และประเมินบทคัดย่อภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจ านวน 2 ท่าน

Publication Frequency

เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี คือ

  • ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

Sponsors

Nakhon Ratchasima Rajabhat University

Sources of Support

Nakhon Ratchasima Rajabhat University

Journal History

web1_1030