FACTORS AND INDICATORS OF ADMINISTRATIVE EXCELLENCE OF QUALITY EDUCATION OF THE LOCAL ADMINISTRATION WITH THE LOWER NORTHEASTERN REGION

Main Article Content

ณัฐภัทร์ ขิงโพธิ์ กรองทิพย์ นาควิเชตร ศรุดา ชัยสุวรรณ วรสิทธิ์ รัตนวราหะ

Abstract

The purposes of this research were to 1) study the factors and indicators of administrative excellence for education quality under the local administration on the lower northeastern region and 2) ensure the concurrent validity of those indicators. The factors and indicators were determined after an extensive literature review and the interviews from 5 educated, experienced persons by using the five rating scale questionnaire as the research instrument. The IOC validity was between 0.98-1.00 and the level of confidence was at 0.93 verified from 5 local administrations consisted of 700 persons. The data were analyzed by using exploratory factor analysis, principal component analysis, and orthogonal varimax rotation. The questionnaire based on the indicators about education quality was implemented to 30 known group persons from the local administrations. The data were analyzed to find the mean on the high level criteria at ( =3.50), and the t-test was used for an experiment.


            The research found that Composition and indicator of characteristics 7 components 65 indicators have sufficient relationship size and are suitable for the analysis of new elements, number 12 elements 55 indicators explain the variance of indicators can be 63.99 percent with elements There are 3 top indicators: team building, 10 indicators for student focus. Parents and Communities 8 Indicators and strategic planning 7 Indicators are average, compliance with elements and indicators of quality management education to excellence at a high level ( =4.48) higher than the evaluation criteria, which all 55 identifiers accurate according to actual conditions.

Keywords

Article Details

Section
Research Articles

References

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. (2559). ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2559, จาก http://sis.dla.go.th/index.jsp
กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2554). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร.
โชติช่วง พันธุเวส. (2551). แม่แบบการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ SIPPO Model. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ธีรเดช สายเส็น. (2555). องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณลักษณะเด่นชัดเฉพาะของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนยอดนิยมภาคใต้ฝั่งอันดามัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล, นครราชสีมา.
รางวัลคุณภาพแห่งชาติยุโรป (European Quality Award: EQA). (2553). สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557, จาก http://www.european-quality.co.uk.faq
สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ. (2554). คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2547). โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).
________. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
________. (2554). แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2543). โรงเรียนรางวัลเป็นเลิศของครูและโรงเรียนประเทศฮ่องกง (The Outstanding Teachers and School Awards: HK Consultation Deocument). กรุงเทพมหานคร : วีทีซีคอมมูนิเคชั่น
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2553). เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ. กรุงเทพมหานคร : ภาพการพิมพ์.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2555). สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ. (2554). TQA Criteria for Performance Excellence. กรุงเทพมหานคร : ศิวิโกลด์มีเดีย.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2549). การจัดการองค์กรทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
สุภาพร อาจเดช. (2555). เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสนับสนุนช่วยเหลือการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24. ครั้งที่ 16 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
สุริยา ห้าวหาญ, ธัชชัย จิตรนันท์ และวีรพล สารบรรณ. (2559). รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 10(4), 133-151.
อุทัย บุญประเสริฐ. (2545). การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Baldridge National Quality Program. (2004). Educational criteria for performance excellence. Retrieved September 18, 2011, from http://www.Baldridge.nist.gov
________. (2013). Education Criteria for Performance Excellence 2013-2014. Gaithersburg, MD : United States Department of Commerce.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis: A global perspective. Upper Saddle River, NJ : Pearson.
Hair, J. F., Black, W. C., Bain, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis (6th ed.). Upper Saddle River. NJ : Pearson Education Internationa.
Hui, K. H., & Chuan, T. K. (2002). Nine Approaches to Organization. Journal of Organization Excellence : Winter 2002, Wiley Periodicals, Inc., 53-65.
Johnson, B., & Christensen, L. (2006). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (4th ed.). Collins, K. M. T. : Onwuegbuzie.
Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2000). “Learning Together and Alone.” Competitive and Individualistic (4th ed.). Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall.
Linder, J. C., & Brooks, J. D. (2004). Transforming the Public Sector. Outlook Journal, October.
Ministry of Education. (2000). The School Excellence Model: A Guide. Singapore : The School Appraisal Branch, Schools Division, Ministry of Education.
Peter, T. J. & Waterman, R. H. (1982). Insearch of excellence. New York : Harper & Harper & Row.
Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice (9th ed.). Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins.
Sallis, E. (2002). Total quality management in education (3rded.). London : Kogan.