การนำเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง มาใช้ประกอบสื่อการเรียนรู้บนเทคโนโลยีการ ประมวลผลแบบก้อนเมฆ

Main Article Content

สุขิตา บุญร่วม ดวงกมล โพธิ์นาค

Abstract

ปัจจุบันสื่อการเรียนรู้มีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นและมีความหลากหลาย แต่สื่อบางชนิดอาจไม่สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง (Augmented Reality) ใช้ ประกอบเป็นสื่อการเรียนรู้แล้วนำเทคโนโลยีการประมวลผลแบบก้อนเมฆ (cloud computing) มาเพิ่มประสิทธิภาพใน การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น โดยการนำเอาสื่อเสมือนจริง (Augmented Reality) จัดเก็บไว้ในเทคโนโลยีการประมวลผลแบบ ก้อนเมฆ (cloudcomputing) ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น


USING AUGMENTED REALITY AS MEDIA LEARNING THROUGH CLOUD COMPUTING

Modern, learning media have a lot and multitudinousbut it can't respond to demand for user. So, conceptual is used Augmented Reality as media to learning performance. The augmented reality is stored in cloud computing then the learner can self learning comfortable rapid effect to be higher achievement

Keywords

Article Details

Section
Articles