Vol 10, No 3 (2016)

กันยายน - ธันวาคม 2559

Table of Contents

Articles

การศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษารายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ จากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Big Five Learning PDF
วาสนา กีรติจำเริญ, เจษฎา กิตติสุนทร 9-19
สถานการณ์การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการในชุมชน PDF
กิจฐเชต ไกรวาส, วัลลภ ศัพท์พันธุ์, อาภาภรณ์ สุขหอ 20-30
แนวทางสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21 กองทัพภาคที่ 2 PDF
วุทธิพงศ์ อรรคคำ, เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล 31-41
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการ PDF
บุษราคัม เนียมมี, สจีวรรณ ทรรพวสุ 42-52
การรับรู้บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา PDF
ธนิษฐา ซึมกระโทก, อนุจิตร ชิณสาร 53-60
รูปแบบการพัฒนาบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา PDF
สุรชัย ชอบชื่น, สมบูรณ์ ตันยะ, สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์, พิกุล ภูมิโคกรักษ์ 61-72
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับการเลือกผู้สอบบัญชี: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย PDF
พิชญ์ณัฏฐ์ เสงี่ยมกลาง, ชุติมา นาคประสิทธิ์ 73-85
แนวโน้มความต้องการบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ PDF
สาวิตรี พิพิธกุล 86-95
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลในจังหวัดปราจีนบุรี PDF
ประมวล สุขพอ, กานต์ เสกขุนทด 96-105
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF
ปทุมไฉไล สิงหนาท, วิชัย วงษ์ใหญ่, จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์, ศรุดา ชัยสุวรรณ 106-116
แนวทางพัฒนาลดความล่าช้าในการขนส่งสินค้าปูนซีเมนต์ผง กรณีศึกษา บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด PDF
ประจักษ์ พรมงาม, ศักดิ์ กองสุวรรรณ, เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ 117-127
การบริหารจัดการการจัดทำแผนพัฒนาสามปีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี PDF
ธนวรรณ พรหมหิตาธร, สมศักดิ์ ชอบตรง, สนชัย ใจเย็น 128-141
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ PDF
จุฑาทิพย์ อิทธิชินพัฒน์, เสนอ ภิรมย์จิตรผ่อง, ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสงค์ 142-153
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี PDF
วิชัย ปรางค์จันทร์, กานต์ เสกขุนทด 154-165
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PDF
วีรพงษ์ อุ่นมานนท์, สุขุม พรมเมืองคุณ, ศักดินาภรณ์ นันที 166-177
ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PDF
ประพล มิลินทจินดา, ไชยา ยิ้มวิไล, อลงกต แผนสนิท 178-192