Vol 10, No 3 (2016)

กันยายน - ธันวาคม 2559

Table of Contents

Articles

การศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษารายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ จากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Big Five Learning PDF
วาสนา กีรติจำเริญ, เจษฎา กิตติสุนทร 9-19
สถานการณ์การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการในชุมชน PDF
กิจฐเชต ไกรวาส, วัลลภ ศัพท์พันธุ์, อาภาภรณ์ สุขหอ 20-30
แนวทางสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21 กองทัพภาคที่ 2 PDF
วุทธิพงศ์ อรรคคำ, เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล 31-41
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการ PDF
บุษราคัม เนียมมี, สจีวรรณ ทรรพวสุ 42-52