การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี

Main Article Content

ฟิกรี แก้วนวล, 6852279 ศักรินทร์ ชนประชา, 6852279 อะห์มัด ยี่สุ่นทรง, 6852279

Abstract

This study was aimed 1) to study the level of participation of the basic educational committee in management the opportunity expansion school under the Pattani primary educational service area office consists of 4 section; academic administration, budget administration, personnel administration and general administration. 2) to compare the participation of the basic educational committee in management the opportunity expansion school under the Pattani primary educational service area office consists of 4 section; academic administration, budget administration, personnel administration and general administration.  The sample group was chosen by using stratified random sampling from the number of schools in each area in Pattani province. The total number of sampling was 196 samples. The research instrument consisted of questionnaire. Mean, Standard deviation, t-test independent group and F-test were employed in the data analysis.


            The research’s result were found as follows: 1) The level participation of the basic educational committee in management the opportunity expansion school under the Pattani primary educational service area office was high level in overall When considered in each aspect; academic administration, budget administration, personnel administration and general administration there were show the high level in all aspects. 2) Basic educational committee with different age and duration of works had different participation in educational management in opportunity expansion school as statistically significant at the 0.05 while the basic educational committee with different educational level had no different participation in educational management as statically significant at the 0.05

Keywords

Article Details

Section
Research

References

กิ่งกาญจน์ ชมอิทร์. (2549). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎเพรชบุรี).
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2550). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: ไทยเนรมิตกิจอินเตอร์ โปรแกรสซิฟ.
ถวิล เกษสุพรรณ์. (2552). การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี).
นาวาลย์ ปานากาเซ็ง. (2544). คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์).
เบญจรงค์ แสงสุกวาว. (2551). การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี).
ประพนธ์ กระแสร์พันธุ์. (2554). การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2. (งานนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา).
มาเรียม นิลพันธ์. (2552). การศึกษาการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, หน้า 5.
รุสดีย์ ดอหะ. (2556). การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาอิสลามแบบเข้ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์).
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ. (2552). สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารวิชาการ. ปีที่ 33. หน้า 79-82.
สุรัยยา วามุ. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของครู ตามทัศนะของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์).
Yamane, T. (1973). Statistics, an introductory analysis. 3rd ed. New York: Harper & Row.