การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ และแนวคิดการเสริมพลังการทำงาน เพื่อพัฒนาความสามารถการเป็นนักวิจัย ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย

Main Article Content

สุภาภร สิมลี, 6852279 สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 6852279 ชาติชาย ม่วงปฐม, 6852279 นิทรา ช่อสูงเนิน, 6852279

Abstract

The purposes of this research were 1) develop learning management strategies based on experiential learning theory and empowerment approach 2) study the results of learning management strategies based on experiential learning theory and empowerment approach. The research method is divided into 3 periods: Period 1 Study of basic information, concepts, experiential learning theory, and empowerment approach concept based on the literature on experiential learning theory and the classroom research of the preschool and interviewed experts and teachers. Period 2 Develop learning management strategies based on the synthesis of data obtained in period 1, created the strategy and quality checked by the experts. Period 3 Study the results of learning management strategies, implemented the learning management strategies based on experiential learning theory and empowerment approach. The sample group consisted of 20 preschool teachers in the second semester of the 2016 academic year of the Suwannakhuha Educational Quality Development Center 3, Suwannakhuha district, Nongbualamphu province under Nongbualamphu Primary Education Service Area 2. The experiment lasted 4 weeks, 8 hours a week in the second semester of the 2016 academic year. The research instruments included 1) training plan 2) the test of the research ability, knowledge and understanding of the enhancing of the learning experience 3) a test of the research ability, knowledge and understanding of the classroom research 4) an evaluation form of the learning experience 5) an observation behavior form of the learning experience 6) a satisfaction questionnaire on the strategy of the preschool teachers. The design of this research was a one group pretest-posttest design. The mean, percentage, standard deviation and t-test for dependent samples were used for data analysis.                  


The findings of this research were as follows:


  1. The results of learning management strategies based on experiential learning theory and empowerment approach consisted of 5 sections were 1) the aim of the strategy 2) basic theory 3) principles of Strategy 4) elements of the learning process strategy consisted of 4 stages of learning 4.1) to know and understand yourself 4.2) team building and teamwork 4.3) actual work 4.4) application 4.5) reflection, and composition on learning environment, involvement of school administrators, and supervision, following up, the result of the evaluation of learning management strategies by the experts management learning strategy was at a very good level.

  2. The results of learning management strategies found that 2.1) the preschool teachers’ posttest score on knowledge and understanding of the enhancing of the learning experience was 79.20 percent. The preschool teachers’ posttest score was higher than that of the pretest. 2.2) the preschool teachers’ posttest score on knowledge and understanding of the classroom research was 82.80 percent. The preschool teachers’ posttest score was higher than that of the pretest. 2.3) the enhancing of the learning experience plan and the behavior of the learning experience of the preschool researcher teachers on the supervision and following up was at an excellent quality. 3) the preschool teachers satisfied of learning management strategies was at a very good level.

Article Details

Section
Research

References

บุญชม ศรีสะอาด. 2545 ก. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556: 75. รายงานการวิจัย การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดี
จำกัด.สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: 3. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561). กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557: 1. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ 2, โรงพิมพ์ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
อมรา ปฐภิญโญบูรณ์. (2543). “ความแตกต่างที่เหมือนกัน: พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กับศูนย์วิทยาศาสตร์.”วารสารการศึกษานอกโรงเรียน. 4 (ตุลาคม 2543) : 33.
Certo, S. C. & Peter, J. P. 1991. Strategic Managament: Concept and Applications.
New York: McGraw-Hill.