Return to Article Details การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ และแนวคิดการเสริมพลังการทำงาน เพื่อพัฒนาความสามารถการเป็นนักวิจัย ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย Download Download PDF