ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้

Main Article Content

ธเนษฐ์ศักดิ์ เพชรรัตน์, 6852279 พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี, 6852279

Abstract

The purposes of this research were: (1) to study leadership change management factors, Good Governance, and Organizational effectiveness of Southern Teacher Savings Cooperative and credit co-operative LTD. (2) to study the influence of leadership change management factors and Good Governance that affect Organizational effectiveness of Southern Teacher Savings Cooperative and credit co-operative LTD. (3) to fine transformational leadership of directors Southern Teacher Savings Cooperative and credit co-operative LTD. The research samples consisted of 227 committee, manager, and authorities. By used questionnaire. Statistical methods to analyze data were used such as frequency, percentage, mean, standard deviation, Evaluate the suitability. The results of this research were as follows:


  1. The leadership change management it consisted of 1) Ideological influence

2) Motivational 3) Intellectual Stimulation 4) Taking into account individuality and Good Governance factors 1) Rule of law 2) Moral principle 3) Main Transparency 4) Principle of participation 5) Accountability 6) Core value. Organizational effectiveness of cooperatives was 1) the ability to adapt the organization 2) Performance of the organization 3) Job satisfaction 4) Loyalty to the organization.


  1. The influence of leadership change management factors and Good Governance that affect Organizational effectiveness of Southern Teacher Savings Cooperative and credit co-operative LTD. The leadership change management –Motivational and the consideration of individuality influence Organizational effectiveness of cooperatives. The management of good governance on the rule of law, Principle of participation, Core value influence on the effectiveness of Southern Teacher Savings Cooperative.

  2. The transformational leadership of directors Southern Teacher Savings Cooperative and credit co-operative LTD was 1) Motivational 2) Taking into account individuality, and Good Governance factors 1) Rule of law 2) Principle of participation 3) Core value, Organizational effectiveness of cooperatives was 1) the ability to adapt the organization 2) Performance of the organization 3) Job satisfaction 4) Loyalty to the organization. The evaluation results were at the highest level.

Keywords

Article Details

Section
Research

References

แคทลียา ศรีใส. (2548). ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการสร้างทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 3วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
ดรุณี ขันขวา. (2551). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอหนองเรือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา). ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ตรีเนตร ตันตระกูล (2559). การสร้างผู้นำในองค์กร Creating Organizational Leaders. การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.
ประยุทธ ชูสอน. (2548). พฤติกรรมภาวะผู้นำและแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นผู้บริหาร มืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประเวศ วะสี, (2541). ภาวะผู้นำ. พยาธิสภาพในสังคมไทยและวิธีการแก้ไข (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม. (2537). การวิเคราะห์ภาวะผู้นำของศึกษาธิการจังหวัดที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาการนิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยดา สว่างศิลป์. (2545). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ:ศึกษากรณีบริษัท มิตซุยสุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย.วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิทยา บวรวัฒนา. (2541). ทฤษฎีองค์การสาธารณะ (พิมพ์ครั้งที่ 5).กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ศักดิโสภาการพิมพ์.
เพ็ญตุลา ชาญชัยศักดิ์. (2551). การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมประสิทธิผลขององค์การตามแนวคิดการแข่งขันคุณค่าสำหรับ โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท์. (2529). การประเมินประสิทธิผลองค์การ. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
ภิรมย์ ถินถาวร. (2550). การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู โรงเรียนในอำเภอบ้านโพธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2550). มนุษยสัมพันธ์ : พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุทธนู ศรีไสย์, (2551). หลักการนิเทศการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาวดี จิตติรัตนกุล. (2550). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีกรณีศึกษา: เทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Bass.B.M.&Avolio.B.J.,(2006). Improving organization effectiveness through transformation Leadership.Thousand Oaks: Sage.
Bohn, H. (2002). Government asset and liability management in an era of vanishing public Debt. Santa Barbara: University of California at Santa Barbara.
Lee, T. Z., & Tseng, Y. F. (2005). A study of the relationship between organizational culture and organizational effectiveness of the electronic industries in Taiwan. Retrieved October 15, 2007, fromhttp://www.kurims.kyotou.ac.
Pruethsan Sutthichaimethee. (2017). VARIMAX Model to Forecast the emission of Carbon Dioxide from Energy Consumption in Rubber and Petroleum industries sectors in Thailand. Journal of Ecological Engineering, 18 (3), 112-117.
Pruethsan Sutthichaimethee. (2016). Modeling Environmental Impact of Machinery Sectors to Promote Sustainable Development of Thailand. , Journal of Ecological Engineering, 17 (1).
Pruethsan Sutthichaimethee , Danupon Ariyasajjakorn. (2017). Forecasting Model of GHG Emission in Manufacturing Sectors of Thailand. Journal of Ecological Engineering, 18 (1), 18–24.
Pruethsan Sutthichaimethee , Danupon Ariyasajjakorn. (2017). Forecasting Energy Consumption in Short-Term and Long-Term Period by using Arimax Model in the Construction and Materials Sector in Thailand. Journal of Ecological Engineering, 18 (4), 52-59.
Pruethsan Sutthichaimethee, Danupon Ariyasajjakorn. (2017). The Revised Input-Output Table to Determine Total Energy Content and Total Greenhouse Gas Emission Factors in Thailand. , Journal of Ecological Engineering, 18 (6), 166-170.
Pruethsan Sutthichaimethee, Yothin Sawangdee. (2016). Indicator of Environmental Problems of Agricultural Sectors under the Environmental Modeling. Journal of Ecological Engineering, 17 (2).
Schein, E. H. (1970). Organizational psychology (2nd ed.). Englewood Cliffs,NJ: Prentice-Hall.
Schmid, H. (2002). Relationships between organizational properties andorganizational effectiveness in three types of nonprofit human service organizations. Public Personnel Management, 31(3), 377-395.
Sutthichaimethee Pruethsan, Sawangdee Yothin. (2016). Model of Environmental Impact of Service Sectors to Promote Sustainable Development of Thailand. Ethics Sci Environ Polit, 16(1).
Sutthichaimethee Pruethsan and Sawangdee Yothin. (2016). Indicator of Environmental Problems Priority Arising from the use of Environmental and Natural Resources in Machinery Sectors of Thailand. Environmental and Climate Technologies .17(1), 18-29.
Watana Vinitwatanakhun. (2002). Factors affecting organizational effectiveness of nursing institute in Thailand. Retrieved October 14, 2007