ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวประวัติบรรดาศาสดาของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาโดยใช้การสอนแบบร่วมมือ

Main Article Content

หัสนียะห์ นะดารานิง, 6852279 เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ, 6852279

Abstract

This research aims to study 1) to development the students’ achievement in Biography of Prophets subject by Round Robin Technique. 2) To study the student’ satisfaction in the Biography of Prophets subject by Cooperative Learning using Round Robin technique the population were 28 students in bachelor of teaching Islamic Education program who were studied the Islamic and General Science subject in the  1st semester of Academic Year 2016.The data was collected by using quasi-experimental research from namely one group pretest-posttest design 


                 The result of this research were as follows : 1) The Students who have been taught by Cooperative Learning using Round Robin technique instruction higher achievement after class than before class at the .01 level of significance.  2)  The students were satisfied with the learning plan according to the Cooperative Learning using Round Robin technique an average at 4.68 which is very good.

Keywords

Article Details

Section
Research

References

กาญจนา อรุณสุขรุจี. (2553).การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
จันทราป ตันติพงศานุรักษ์. (2543). “การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)”วิชาการ.
ชวลิต ชูกำแพง. (2553). การวิจัยหลักสูตรและการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 2. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ทิศนา แขมมณี. (2545). กลุ่มสัมพันธ์เพื่อการทำงานและการจัดการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: นิชินแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด.
________. (2546). รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
________. (2551). ศาสตร์การสอน. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิวากร ศรีตะวัน. (2551). การเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องระบบสุริยะและพลังงานแสง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรและการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู้. วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ณรงค์ กาญจนะ. (2553). เทคนิคและทักษะการสอนเบื้องต้น เล่ม 2. กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.
ณรงค์ สังข์มุรินทร์. (2549). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม.
บุษบา โชคชวยชู. (2536). ผลการเรียนแบบรวมมือที่มีตอความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย.
ปฐมพงษ์ พืชสิงห์. (2553). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาราชภัฏมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์. (2544). การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แนวคิดวิธีและเทคนิคการสอน 2. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2550). หลักการวัดและประเมินผลทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มิสท์.
มูหัมมะริดวาน เละนุ. (2556). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษา กลุมสาระการเรียนรู อัลฟกฮฺ เรื่อง การละหมาด ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตาวาซีเฏาะฮฺ) ปที่2 ดวยการสอนแบบรวมมือ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ลักขณา โกษาแสง. (2554). การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือ โรงเรียนนาหวาพิทยาคม อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม.
แววมยุรา คำสุข. (2558). เจตคติทางการเรียนของนักศึกษาต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วย กระบวนการสอนแบบร่วมมือกันแข่งขันทำกิจกรรม รายวิชาการจัดการ การผลิตและการดำเนินงาน (IM 2153). วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์.
สุวิทย์และอรทัย มูลคำ. (2547). 19 วิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ. (พิมพ์ครั้งที่ 5) . พิมพ์ที่ กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสำกัด ภาพพิมพ์
สุขสันต์ หัตถสาร. (2550). สุขสันต์ หัตถสาร. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการทำงานกลุ่ม การเห็นคุณค่าในตนเอง และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
อุทัยวรรณ ธะนะคํามา. (2554) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่เน้นทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร์ โดย ใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค STAD เรื่อง เศษสวน ชั้นประถมศึกษา ปที่ 4. วิทยานิพนธ์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Kagan, S. 1995. Cooperative Learning & Wee Science. San Clemento : Kagan Cooperative Learning,.
________. 1996. Cooperative Learning and Mathematics. San Juan Capistrano : Kagan Cooperative Learning,.