การทำความเข้าใจหลักอัลวะสะฏียยะฮฺและและการนำไปใช้ในชีวิตจริง

Main Article Content

อิบรอเฮง อาลฮูเซน, 6852279

Abstract

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจหลักอัลวะสะฏียยะฮฺในอิสลามที่ถูกต้อง 2) เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจหลักอัลวะสะฏียยะฮฺที่มีอยู่ในคำสอนของศาสนาอิสลามในมิติต่างๆ 3) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอัลวะสะฏียยะฮฺในชีวิตจริงของมุสลิม บทความนี้ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร ได้แก่ เอกสารปฐมภูมิ ทุติยภูมิ เอกสารร่วมสมัย ทั้งหนังสือ บทความต่างๆ หนังสือพิมพ์ และบทบรรยายต่างๆ ที่เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อมีเดีย การศึกษาพบว่า 1) คำว่า อุมมะตัน วะสะฏอ ที่กล่าวถึงในอายะฮฺอัลกุรอาน หมายถึง ประชาชาติของนบีมุฮัมมัด และคำว่า วะสะฏอ หมายถึง ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงและเที่ยงธรรม สิ่งที่ดีและประเสริฐที่สุด ความพอดี สิ่งที่ดีที่อยู่ระหว่างสิ่งที่ไม่ดี และความสมบูรณ์ และคำว่า อัลวะสะฏียยะฮฺ สามารถที่จะใช้ คำว่า แนวทางสายกลาง ได้ แต่คำนี้จะต้องอยู่ในกรอบของความหมายตามที่กล่าวมา 2) หลักอัลวะสะฏียยะฮฺปรากฏอยู่ในทุกมิติของศาสนาอิสลาม และมิติต่างๆที่นำเสนอในบทความนี้มีดังต่อไปนี้ คือ ในด้านความเชื่อ ในด้านการปฏิบัติ ในด้านกายภาพและจิตวิญญาณ ในด้านการเมืองและปกครอง ในด้านเศรษฐกิจการเงิน ในด้านชาติกำเนิดเพศชายและเพศหญิง ในด้านเพศสัมพันธ์ ในด้านโภชนาการ และในด้านสถานที่ 3) การประยุกต์ใช้หลักอัลวะสะฏียยะฮฺของมุสลิมสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือกลุ่มที่เข้าใจหลักอัลวะสะฏียยะฮฺอย่างถูกต้อง ครอบคลุม และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ให้เกิดผลจริงทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่เข้าใจหลักอัลวะสะฏียยะฮฺอย่างไม่ถูกต้อง เข้าใจอย่างผิดเพี้ยน หรือไม่เข้าใจในหลักอัลวะสะฏียยะฮฺ สำหรับคนที่มิใช่อิสลามส่วนใหญ่เข้าใจว่า อิสลามที่ถูกต้องคือศาสนาที่สุดโต่ง มุสลิมที่หย่อนยานคือมุสลิมสายกลาง และเข้าใจอีกว่า การปฏิบัติสิ่งที่สุดโต่งบางอย่างของมุสลิมคือการปฏิบัติตามศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง การแก้ไขความเข้าใจผิดในเรื่องนี้คือ ต้องแก้ไขความเข้าใจของมุสลิมเอง และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักอัลวะสะฏียยะฮฺที่ถูกต้องไปสู่สังคมโดยรวม

Article Details

Section
Research

References

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7/
https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E