คุณค่าของเวลาในอิสลาม

Main Article Content

มูฮำหมัด เหล็มกุล, 6852279 ซาฝีอี อาดำ, 6852279

Abstract

This research article is a part of the Thesis entitled “Time Management: A Case Study of Surat al-‘Asri” and aims at studying the value of time in respect of human interactions with his time spending in various dimensions. The study is a documentary research adopting descriptive and analytical methodology. The study found that Islam gave importance of time in various dimensions including; 1) the value of time in thinking, 2) the value of time in remembrance of Allah, almighty, 3) the value of time in taking care of health, 4) the value of time in studying al-Qur’ān, and 5) the value of time in performing religious practices.

Keywords

Article Details

Section
Article

References

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542. (2544). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
มานพ วงศ์เสงี่ยม. (2551). ปทานุกรมอาหรับ-ไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือมานพ วงศ์เสงี่ยม.
สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ. (1425). พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทย. ซาอุดีอาราเบีย: ศูนย์กษัตร์ฟะฮัดเพื่อการพิมพ์อัลกุรอานแห่งนครมะดีนะฮฺ.
’Abū al- husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qashīriy al-Naysābūriy. n.d. al- Jam‘i al-Sahih al-Musammā Sahih Musim (الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم). Beirūt: Dār al-Jail, al-Afāq.
al-Azdiy Abū Dāwūd al-Sajastāniy, Sulaimān bin Ash-adh bin Shidād bin Amr. n.d. Sunan Abū Dāwūd (سنن أبو داود): Maokia’ Wizārah al-Awqāf al-Misriyah.
al-Bukhārīy, Abū Abdullah Muhammad bin ’Ismā ‘īl bin ’Ibrāhīm bin al-Mughīrat al-j‘afiy, Muhammad Fu’ād Abd al-Bāqiy. (1419). al-Jam‘i al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min ’Umūr Rasūlillah fi sunanih wa ’Ayyamih(الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله في سننه وأيامه). Riyād: Dār al-Salām.
al-Ghāzāliy, Abū Hamid Muhammad bin Muhammad. n.d. ’Ihyā’a ‘Ulūm al-Dīn (إحياء علوم الدين). Beirūt: Dār al-M‘arifat.
’Ibn Kathīr. (1420). Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm. Sa‘ūdiy: Mawk‘i Majm‘a al-Malik Fahd li ’Ittibā‘ah al-Mashaf al-Sharīf.
Muhammad ’Idrīs Abd al-Ra’ūf al-Marbawīy. (1350). Qāmūs Idris al-Marbawiy. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyyah.
Muhammad Yūnus ’ibn Abd al-Shattār. (1423). Jabāl al-Ḥasanāt bi Daqā’iq M‘adūdāt. Makkah: al-Wahīd.
al-tābariy Abū J‘afar, Muhammad bin Jarīr bin Yazīr bin Kathīr bin Ghālib al‘Amilīy. (2000-1420). Jām‘i al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān(جامع البيان في تأويل القرآن). Sa‘ūdiy: Mawk‘Imajm‘a al-Malik Fahd li ’Ittibā‘ah al-Mashaf al-Sharīf.
al-Tirmidhiy, Muhammad bin ‘Isā. n.d. al-Jāmi’ al-Sahīh Sunan al-Tirmidhiy. (الجامع الصحيح سنن الترمذي). Beirūt: Dār ’Ihyā’a al-Turadh al-Arabiy.

หนังสือแปล :
อบูฏ็อลฮะฮฺ มุหัมมัด ยูนุส อิบนุ อับดิซซัตต๊าร. (2555). เพียงไม่กี่นาทีกับความดีเท่าภูเขา. แปลโดย ญะม้าล ไกรชิต. กรุงเทพมหานครฯ: สายสัมพันธ์.