ศึกษาส่วนประกอบหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน โดยชัยคฺต่วนมีนาล

Main Article Content

อาแว แมะอูมา, 6852279 อับดุลเลาะ การีนา, 6852279

Abstract

This article aims to study the composition of  the Kitab Aqidah al-Najin fi Ilm Usul al-Din by Sheikh Tuan Minal. The study collected data by records and interviews; analyses by using historical approach, Ulumul Hadith and Tarjeah principle. The study found that the Kitab Aqidah  al-Najin fi Ilm Usul al-Din by Sheikh Tuan Minal was a translated book and explain in descriptive form Matan Ummul Barahin book. The key compositions of this book were prologue, content and epilogue. The main contents of this book was about Aqidah and the principle of faith, it could be divided into 4 parts: introduction of Usuluddin, introduction of knowledge relate to Aqidah, explanation Aqidah, and the result indicator of those who hold and follow Aqidah of the successor. The book was convincing reference from al-Qur’an, al-Hadith, al-Ijma‘ and Principle of giving weight to evidences

Keywords

Article Details

Section
Research

References

al-Asbahaniy, Abu Na‘iim Ahmad bin Abdullah bin Ahmad .1998. Ma‘rifah al-Sahabah . Tahqaq : ‘Adil bin Yusuf al-‘. Al-Riyad : Dar al-Watan li Nashr.

al-Asqalaniy, Ahmad bin Ali bin Hajar. 1380. Taqrib al-Tahdhib. Bairut : Dar al-Ma‘rifah.

al-Athariy, Abdullah bin Abd al-Hamid. 2001. al-Wajiz fi Aqidat al-Salaf al-Saleh al-Madinah : Maktabat al-Malik Fahad al-Wataniyah.

al-Dhahabiy, Muhammad bin Ahmad bin Uthman. 2001. Sir A‘lam al-Nubala’. Muassasah al-Risalah.
al-Dawud, Shamsudin. 1983. Tabaqat al-Mufassirin s.l. Dar al-Kutub al-Hadithah.

al-Fairuz Abadiy, Muhammad bin Ya‘qub. 1996. al-Qamus al-Muhit. Bairut : Mu’assasat al-Risalah.
Ibrahim Mustafa et al .1972.al-Mu‘jam al-Wasit. Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyah.

Ibn Hibban, Muhammad bin Hibban. n.d. Sahih Ibn Hibban. s.l. : Mu‘assasat al-Risālah.

Ibn Kathir, Isma‘il bin Kathir.1987. al-Bidayah wa al-Nihayah. Bairut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
Ibn Khalkan. 1949. Wafayat al-A‘yan. Tab‘ al-Sa‘adah.

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. n.d. Sunan Ibn Majah. s.l. : Matba’ah Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.

Ibn Manzur , Abu al-Fadl Jamal al-Din bin Mukram. 1993. Lisan al-‘Arab. Bairut : Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabiy.

al-Khadariy, Muhammad al-Khadariy Bik. 1965. Tarikh al-Tashri‘ al-Islamiy. Misr : al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.

Muslim bin al-Hajjaj. n.d. Sahih Muslim. Bairut : Dar ’Ihya’ al-Turath al-‘Arabiy.

Mustafa wa Muhammad Mursalin. 2014. Jurnal Usuludin June – July 39, 201-235. Juhud ‘Ulama’ al-Muslimin fi Tarjamah al-Qur‘an . Universiti Malaya .

al-Nawawiy, Yahya bin Sharf. 1990. al-Adhkar. Bairut : Dar Ibn Kathir.

al-Raziy, Fakr al-Din.1993. Manaqib al-Shafi‘iy. Tahqiq : Ahmad Hajaziy al-Saqqa. Bairut : Dar al-Jil.

Wan Suhaimi Wan Abdullah. 2001. Nadwah Ulama Nusantara, Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad al-Patani, Universiti Prince of Songkhla, Thailand.

al-Zerekly, Khair al-Din al-Zerekly.2002. al-A‘lam. 15 ed. Bairut : Dar al-Ilm al-Malayin.