วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ เทคโนโลยีทางการศึกษา อิสลามศึกษา การปกครอง การบริหารการศึกษา

2.เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า องค์ความรู้ ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Vol 11 No 21 (2016): วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

(ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

Published: 2017-02-26

PEMBUBARAN PERKAHWINAN DALAM PERUNTUKKAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DI SINGAPURA

Mahyidin Hamat, Zaliza Mohd Kusrin, Mohd Nasran Mohamad

125-138

View All Issues

Indexed in tci

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/NUR_YIU