วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ เทคโนโลยีทางการศึกษา อิสลามศึกษา การปกครอง การบริหารการศึกษา

2.เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า องค์ความรู้ ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Vol 12 No 23 (2017): วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (ประจำฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2017)

วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นวารสารฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์มีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย ในสาขาวิชา อิสลามศึกษา การปกครอง เทคโนโลยีการศึกษา การจัดการศึกษา
  2. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า องค์ความรู้ ในด้านสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Published: 2018-02-04

Perceived Nursing Practices, Family Participatory Activities and Family Functions against Drug Relapse Prevention from Southern Drug Treatment Centers

เมตตา เลิศเกียรติรัชระ; พจงศิลป์ เพิงมาก; บุญวดี เพชรรัตน์

147-159

View All Issues

Indexed in tci

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/NUR_YIU