วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ เทคโนโลยีทางการศึกษา อิสลามศึกษา การปกครอง การบริหารการศึกษา

2.เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า องค์ความรู้ ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Vol 13 No 25 (2018): AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY (NO.2 JULY-DECEMBER 2018)

Published: 2018-12-26

THE EFFECTIVE SCHOOL LEADERSHIP FOR SCHOOL PRINCIPALS

Rung-aroon Borwonchaidet, 6852279; Phacharawit Chansirisira, 6852279

39-50

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในมุสลิมที่ป่วยเป็นวัณโรคปอด

นาบีละห์ สาแม, 6852279; ผจงศิลป์ เพิงมาก, 6852279, อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ, 6852279

51-63

Improving Grade 7 Students’ Mathematics Achievement in Exponents Using the 5-Step Learning Process

จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน, 6852279; ศศิวิภา พระสุธาพิทักษ์, 6852279

137-144

The Development of Learning Management Strategy by Integrating Knowledge Management and Coaching Approaches for Enhancing Reading Comprehension and Creative Writing Teaching Abilities for the Primary School

รัตนาภรณ์ คำมูล, 6852279; ชาติชาย ม่วงปฐม, 6852279, สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 6852279, พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์, 6852279

145-159

คุณค่าของเวลาในอิสลาม

มูฮำหมัด เหล็มกุล, 6852279; ซาฝีอี อาดำ, 6852279

223-237

View All Issues

Indexed in tci

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/NUR_YIU