วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (The Journal of Faculty of Nursing Burapha University)

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตบุคลากรพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลและเผยแพร่สู่สังคมวิชาชีพการพยาบาล จึงได้จัดทำวารสารคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพการพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ  โดยวารสารฉบับแรกได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกำหนดออกปีละ ๓ ฉบับ และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดจนวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการระดับชาติ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมทั้งได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและในโอกาสที่คณะฯ ครบรอบ ๒๕ ปี งานวารสารจึงได้เพิ่มกำหนดการออกเป็นปีละ ๔ ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป


Journal Homepage Image

Announcements

 

ขั้นตอนสำหรับการใช้งานเบื้องต้น

 

1. สมัครสมาชิก

     - การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register) (คู่มือผู้ใช้ยังไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO)

     - การสมัครสมาชิกในวารสารอื่นๆ (คู่มือผู้ใช้มี Username, Password ในระบบ ThaiJO เรียบร้อยแล้ว)

2. การส่งบทความ (Submission)

3. ได้รับอีเมล์ยืนยันการส่งบทความ สำเนาเอกสารการโอนเงิน ส่งกลับอีเมล์ jnurse@nurse.buu.ac.th

4. การแก้ไขบทความ (Author Correction)

 
Posted: 2017-07-18 More...
 

แบบฟอร์มขอส่งบทความวารสาร

 

แบบฟอร์มขอส่งบทความวารสาร (สำหรับนิสิต/นักศึกษาที่จะลงตีพิมพ์)

ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มขอส่งบทความ 

ค่าส่งบทความพิจารณาตีพิมพ์ 2,000 บาท

 
Posted: 2016-03-16 More...
 

คำแนะนำการเตรียมและการส่งต้นฉบับ

 
            วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ ......ดาวน์โหลด
- ใบสมัครสมาชิก
- ใบคำร้องของส่งบทความ 
 
Posted: 2016-03-07 More...
 
More Announcements...

Vol 25, No 2 (2017): เมษายน - มิถุนายน 2560


Cover Page