คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตบุคลากรพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลและเผยแพร่สู่สังคมวิชาชีพการพยาบาล จึงได้จัดทำวารสารคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพการพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ  โดยวารสารฉบับแรกได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกำหนดออกปีละ ๓ ฉบับ และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดจนวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการระดับชาติ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมทั้งได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและในโอกาสที่คณะฯ ครบรอบ ๒๕ ปี งานวารสารจึงได้เพิ่มกำหนดการออกเป็นปีละ ๔ ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

การสมัครสมาชิก

2016-03-07

การสมัครสมาชิก 

   กรณีที่เป็นหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปสามารถ....

Vol 26 No 1 (2018): วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Published: 2018-03-22

Suicidal Ideation in Adolescent and Its Associated Factors

สุธิดา พลพิพัฒน์พงศ์, นุจรี ไชยมงคล, ดวงใจ วัฒนสินธุ์

40-49

Effectiveness of Health Promoting Program for Teachers at Risk of Knee Osteoarthritis in Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office II

นงพิมล นิมิตรอานันท์, ศศิธร รุจนเวช, สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ์

50-59

Role Performance in Health Promotion among Nurses in the Eastern Region

นิสากร กรุงไกรเพชร, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, สมสมัย รัตนกรีฑากุล, ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์, ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี, อริสรา ฤทธิ์งาม, ชรัญญากร วิริยะ

60-68

Factors Related to Transcultural Nursing Competence of Nurse Practitioners Working with Muslim Clients

หทัยรัตน์ ชลเจริญ, พวงผกา คงวัฒนานนท์, วนลดา ทองใบ

69-78

Development of the Home Ward Care: A Case Study of the Health Promoting Innovation of Khlong-Yai Hospital, Trat Province

สุรีย์รัตน์ ธนากิจ, สมสมัย รัตนกรีฑากุล, นิสากร กรุงไกรเพชร, อริสรา ฤทธิ์งาม

79-90

View All Issues