วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (The Journal of Faculty of Nursing Burapha University)

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตบุคลากรพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลและเผยแพร่สู่สังคมวิชาชีพการพยาบาล จึงได้จัดทำวารสารคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพการพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ  โดยวารสารฉบับแรกได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกำหนดออกปีละ ๓ ฉบับ และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดจนวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการระดับชาติ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมทั้งได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและในโอกาสที่คณะฯ ครบรอบ ๒๕ ปี งานวารสารจึงได้เพิ่มกำหนดการออกเป็นปีละ ๔ ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป


Journal Homepage Image

Announcements

 

แบบฟอร์มขอส่งบทความวารสาร

 

แบบฟอร์มขอส่งบทความวารสาร (สำหรับนิสิต/นักศึกษาที่จะลงตีพิมพ์)

ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มขอส่งบทความ 

ค่าส่งบทความพิจารณาตีพิมพ์ 2,000 บาท

 
Posted: 2016-03-16 More...
 

คำแนะนำการเตรียมและการส่งต้นฉบับ

 
            วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ ......

ดาวน์โหลด
- ใบสมัครสมาชิก
- ใบคำร้องของส่งบทความ 
 
Posted: 2016-03-07 More...
 

การสมัครสมาชิก

 

การสมัครสมาชิก 

   กรณีที่เป็นหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปสามารถ....

 
Posted: 2016-03-07 More...
 
More Announcements...

Vol 25, No 1 (2017): มกราคม - มีนาคม 2560


Cover Page