คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตบุคลากรพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลและเผยแพร่สู่สังคมวิชาชีพการพยาบาล จึงได้จัดทำวารสารคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพการพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ  โดยวารสารฉบับแรกได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกำหนดออกปีละ ๓ ฉบับ และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดจนวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการระดับชาติ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมทั้งได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและในโอกาสที่คณะฯ ครบรอบ ๒๕ ปี งานวารสารจึงได้เพิ่มกำหนดการออกเป็นปีละ ๔ ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

การสมัครสมาชิก

2016-03-07

การสมัครสมาชิก 

   กรณีที่เป็นหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปสามารถ....

Vol 25 No 3 (2017): กรกฎาคม - กันยายน 2560

Published: 2017-10-16

ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร

อรเพ็ญ พงศ์กล่ำ, จิราวรรณ กล่อมเมฆ, พรรณี ปรรคลักษ์, ธัญวรรณ คุตมาสูนย์, วรวลัญช์ บรรลือทรัพย์, มณิสรา ห่วงทอง

9-19

สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ ภาคตะวันออก

นิสากร กรุงไกรเพชร, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, สมสมัย รัตนกรีฑากุล, ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี, ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์, ชรัญญากร วิริยะ, ตระกูลวงศ์ ฦาชา, อริสรา ฤทธิ์งาม, เจนจิรา เจริญการไกร

30-40

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

อัมภากร หาญณรงค์, ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ, สมสมัย รัตนากรีฑากุล

52-65

ผลของโปรแกรมการบำบัดทางปัญญาบนพื้นฐานของสติ ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวาน

สมจิตร เสริมทองทิพย์, ภรภัทร เฮงอุดมทรันย์, ดวงใจ วัฒนสินธุ์, เวทิส ประทุมศรี

66-75

View All Issues