คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตบุคลากรพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลและเผยแพร่สู่สังคมวิชาชีพการพยาบาล จึงได้จัดทำวารสารคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพการพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ  โดยวารสารฉบับแรกได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกำหนดออกปีละ ๓ ฉบับ และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดจนวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการระดับชาติ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมทั้งได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและในโอกาสที่คณะฯ ครบรอบ ๒๕ ปี งานวารสารจึงได้เพิ่มกำหนดการออกเป็นปีละ ๔ ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

การสมัครสมาชิก

2016-03-07

การสมัครสมาชิก 

   กรณีที่เป็นหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปสามารถ....

Vol 27 No 4 (2019): Journal of Faculty of Nursing Burapha University ( Oct.- Dec.)

Published: 2019-12-27

A Comparison of Life Assets Between Pregnant and Non-experienced Pregnant Adolescents

พัสนียา พุ่มจันทร์, พรนภา หอมสินธุ์, รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์

10-20

The Effects of Caring Program on Caregiver’s Operational Capabilities of Pressure Ulcer Prevention in Dependent Older Patients at Risk Group

ศิริกัญญา อุสาหพิริยกุล, ศากุล ช่างไม้, วีนัส ลีฬหกุล

21-31

Factors Associated With Coping Difficulty Of Mothers In Transition Period From Neonatal Intensive Care Unit To Home

เรืออากาศเอกหญิงสุปรียา สมบูรณ์, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม

32-41

Factors Predicting Safety Behaviors In Motorcycle Riding Among Male Senior High School Students In The Eastern Region

กมลวรรณ คุ้มวงษ์, นิสากร กรุงไกรเพชร, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ

42-52

The Effect of the Use of Clinical Coaching on the Implementation of NANDA-I, NOC and NIC Classification Toward the Quality of Nursing

รัชฎาพร สุวรรณรัตน์, พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์, ณัฐนิชา เหลืองอ่อน, สุชาดา สมบูรณ์

53-65

Factors Influencing Parents’ Behavior Regarding Antibiotic Use for Their School Aged Children

ชรริน ขวัญเนตร, ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี

77-88

The Effect Of Information And Husband Support Program On Uncertainty Of Mothers With Preterm Infants

อัจฉริยา ปุนนา, นฤมล ธีระรังสิกุล, ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์

1-9

View All Issues