ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ปวีณา นพโสตร อัจรา ฐิตวัฒนกุล นิรดา กลิ่นทอง

Abstract

การวิจัยแบบบรรยายและหาความสัมพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัด


สรร ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรสของบิดามารดา รายได้ต่อเดือน คะแนนเฉลี่ยสะสม ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน กับความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจง คือนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 176 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความแข็งแกร่งในชีวิต แบบวัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตน แบบวัดความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค และแบบวัดแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟาครอน บาค เท่ากับ .79, .83, .88, และ.93 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน


ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความแข็งแกร่งในชีวิตอยู่ในระดับปกติ (M = 62.86, SD =


7.04) ร้อยละ 79.5 และ 20.5 มีความแข็งแกร่งในชีวิตระดับปกติ และระดับสูง (M = 60.54, SD = 5.91 และ M = 71.86, SD = 2.07 ตามลำดับ) รายได้ต่อเดือน การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค และแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความแข็งแกร่งในชีวิต


(r = .16, p<.05, r = .48, p<.001, r = .43, p<.001 และ r = .30 p<.001 ตามลำดับ) ตัวแปรอื่นนอกจากนี้ไม่พบมีความสัมพันธ์ (p >.05)   ผลการวิจัยครั้งนี้ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรจัดหางานพิเศษสำหรับนักศึกษาพยาบาลเพื่อมีให้รายได้ส่วนตัวเพิ่มขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค และแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งผลทางบวกให้นักศึกษาพยาบาลมีความแข็งแกร่งในชีวิตสูงขึ้น

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change.
Psychological Review, 84(2), 191-215.
Brandt, P. A., & Weinert, C. (1981). The PRQ - A social support measure. Nursing Research, 30(5), 277-280.
Chompunud, S., & Inkaew, W. (2012). Resilience quotient, emotional quotient, and stress of
the nursing students, Thai Red Cross College of Nursing. Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 26(2). [in Thai]
Collishaw, S., Pickles, A., Messer, J., Rutter, M., Shearer, C., & Maughan, B. (2007). Resilience
to adult psychopathology following childhood maltreatment: Evidence from a community sample. Child Abuse & Neglect, 31, 211-229.

Department of Mental Health. (2007). The Thai National Mental Health Survey. Nonthaburi:
Information center Bareau of Mental Health Ministry of Public Health. [in Thai]
Fuangfupong, K. (2011). An individual research submitted in partial fulfilment of the
requirements for the degree of master of art in industrial and organizational psychology. (Master’s Thesis in Department of Psychology Faculty of Liberal Arts. Thammasat University, Graduate School. [in Thai]
Grotberg, E. H. (1995). A guide to promoting resilience in children: Strengthening the human
spirit. The Hague: The Bernard van Leer Foundation.
Hongkittiyanon, W. (2005). A study of employee perception of emotional quotient, adversity
quotient and learning style in a medical equipment factory (Master’s thesis). Pathum Thani, Thammasat University. [in Thai]
Jannoppacun, J., & Suppapitiporn, S. (2015). Predictive factors to resilience quotient (RQ) of
newly rotating graduated nurses of King Chulalongkorn Memorial Hospital. Thai Journal of Nursing Council, 30(2), 113-126. [in Thai]
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities.
educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.
Nakwaree, K., Nintachan, P., & Sangon, S. (2015). Effect of the resilience enhancing program in junior high school students. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 29(2), 46-63. [in Thai]
Nimnuan, B. (2004). Self-efficacy and home care activities for persons with schizophrenia among caregivers (Master’s Thesis). Chiang Mai, Chiang Mai University. [in Thai]
Nimitniwat, S. (2010). Development of non-formal education activities based on neo-
humanist concept and collaborative learning to develop adversity quotient of
students in private universities. Bangkok: Chulalongkorn University press. [in Thai]
Nintachan, P., Wanaleesin, S., Sanseeha, L., Thummathai, K., & Orathai, P. (2011). Resilience and Thai youth risk behavior. Ramathibodi Nursing Journal, 17(3), 430-443. [in Thai]
Nintachan, P. (2015). Resilience: concept, assessment, and application. Bangkok: Judtong. [in Thai]
Ouppor, W., Keitlertnapha, P., & Akkadechanunt, T. (2009). Perceived self-efficacy and outcome expectation toward conducting research and research productivity among nursing instructors in nursing colleges under the jurisdiction of Praboromrajchanok institute. Journal of Nursing and Education, 2(1), 29-38. [in Thai]
Procidano, M. E., & Heller, K. (1983). Measures of perceived social support from friends and family:
three validation studies. American Journal of Community Psychology, 11(1), 2-20.
Srichai, A., Dallas, J. C., & Hengudomsub, P. (2016). Relationships between family
connectedness, negative life event, emotional quotient and mental health status of high school students. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 24(4), 65-76. [in Thai]
Stoltz, P. G. (1997). Adversity quotient: turning obstacles into opportunities. New York:
John Wiley & Sons.
Suksri, A., Nintachan, P., & Taweekoon, T. (2016). Relationships between resilience and depression
and aggressive behaviors in adolescents exposed to violence. Ramathibodi Nursing Journal, 30(2), 97-112. [in Thai]
Vatanasin, D., Hengudomsub, P., Vatanasin, S., Asarath, T., Chupan, S., & Srisopa, P. (2015). Factors
predicting depression among health science students. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 23(4), 31-47. [in Thai]